Preinscripció i matrícula

CURS 2021-2022

REUNIÓ FAMÍLIES P3 I NOVES

7 de juliol a les 16:30h a l'escola.

El codi del nostre centre és: 08000347

Si NECESSITEU AJUDA?

DEMANEU CITA PRÈVIA I US AJUDEM

a8000347@xtec.cat - 608 106 400

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA SOL·LICITUD DE LA PREINSCRIPCIÓ:

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

DOCUMENTACIÓ PELS CRITERIS DE PRIORITAT:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.

 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.Presentació, on es fa un breu resum del projecte educatiu del centre, i algunes informacions generals.

ESCOLA D'AVINYONET 2021-2022

Per més informació

Truca'ns o envia'ns un Whats App al 608 106 400.

O envia'ns un correu a: a8000347@xtec.cat

Jornada de Portes Obertes 21-22

Aquest any, la Jornada de Portes Obertes s'haurà de fer seguint el protocol marcat pel Departament d'Educació.

És per això que dividirem la Jornada en dues parts.

 • Dimecres 3 de març a les 17:30h: Presentació virtual del Projecte del Centre.

(Penjarem un enllaç).

 • 4 i 8 de març: Entrevista individual o en petit grup, amb cita prèvia, per aquelles famílies que ho vulguin.

Per més informació, podeu trucar o enviar un WhatsApp al 608 106 400, o escriure un correu electrònic a a8000347@xtec.cat .

Tríptic 2021/2022

Tríptic WEB.pdf

CURS 2020-2021

MATRÍCULA DE L'ALUMNAT NOU

Del 13 al 17 de juliol.

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició - 07/07/2020

Publicació de la llista d'espera del centre - 07/07/2020

Alumnes preinscrits al centre - 07/07/2020

Publicació de l'oferta definitiva de places - 06/07/2020

Publicació del barem amb LA LLISTA DEFINITIVA ORDENADA

Publicació del barem amb les reclamacions resoltes

Caldrà demanar cita prèvia per fer el tràmit presencialment.


PER MÉS INFORMACIÓ:

Podeu enviar un WHATS APP o trucar al 608 106 400.

Podeu enviar un correu electrònic: a8000347@xtec.cat.

 • Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 a partir de possibilitats diverses.

 • Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22.

 • El tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En el cas del nostre centre: a8000347@xtec.cat.

 • La preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d’Internet.