Trets d'identitat

Escola pública: Fa possible que tots els nens i nenes puguin accedir al dret a l’educació.

Escola plural: Fomentem el respecte cap a les persones de totes les procedències, ideologies i creences, tant polítiques, com morals o religioses.

Escola coeducativa: Eduquem en la igualtat d'oportunitats, sense discriminació per raó del sexe. Fomentem la convivència entre els nens i nenes, en igualtat de tracta, d'aspiracions i deures, i preparar-los per a una vida adulta sense prejudicis ni discriminacions.

Escola laica i aconfessional: Es presenta el fet religiós des d'una perspectiva respectuosa. Cap persona pot ser discriminada per aquesta raó.

Escola catalana i multicultural: El català és la llengua vehicular i d'aprenentatge.

Tot i que en acabar l'ensenyament primari els alumnes dominen el català i el castellà de forma indistinta.

L'anglès és la llengua estrangera: actualment s'introdueix a P3.

El centre vetllarà per a que cap membre de la comunitat educativa sigui discriminat per la seva llengua.