Portals de la Generalitat

FAMÍLIA I ESCOLA

Portal de la Generalitat de Catalunya dedicat a la relació Família i Escola.

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA - ESPAI FAMÍLIES

El departament de Benestar Social i Família, a través de la Secretaria de Família, vetlla per donar suport, protecció, assessorament i informació a les famílies.

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA - ESPAI INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Des del Departament de Benestar Social i Família s'articulen diversos serveis per garantir la protecció de les persones menors i la prevenció de les situacions de risc, per augmentar la participació d'infants i adolescents com a ciutadans i també per impulsar actuacions que promocionin el seu benestar i la seva qualitat de vida.