DIAGNOSI

diagnosi

Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre va utilitzar aquests recursos:

  • L'antic Pla TAC, tot i que ja s'havia de renovar.

  • Enquesta a l'equip directiu, al claustre de mestres i a l'alumnat de cicle superior a través de l'eina Selfie. (Maig-Juny 2022)

  • Debat i valoració dels resultats de l'enquesta per part de la comissió digital i l'equip directiu del centre.

En la imatge de sota podeu veure un resum dels resultats per a cada àrea.

CONCLUSIONS DESPRÉS DE FER LA DIAGNOSI

L’alumnat té un punt de vista molt positiu en tots els ítems que han avaluat mitjançant la eina Selfie. El professorat té un punt de vista intermig. L’equip directiu té un punt de vista una mica més reservat.

- Punts forts:

Els equipaments i infrastructures que tenim (ordinadors, tablets, PDI’s...), l’ús de la tecnologia aplicada en les diferents àrees, el treball a través de diverses aplicacions, el treball de la robòtica (Bee bots, Scratch, Lego We Do, plaques Makey Makey...), del correu electrònic i de les eines Google.

- Punts febles:

La veritat és que podríem incidir en l’avaluació digitalment, començar a utilitzar rúbriques... És un dels punts que surten més febles; però, com a escola, no tenim l’objectiu de que l’avaluació es faci digitalment.

Tot i que surten com a punts forts, podem aprofundir en el treball de robòtica, es pot millorar el treball i interacció a través del Classroom; i potenciar els blogs de l’escola.

Falta de temps per crear nous materials o preparar activitats digitals.