AVALUACIÓ I MILLORA

L’avaluació entesa com un procés de millora continua, porta implícit ser un projecte viu que es va modificant en funció de la realitat i els resultats que vagin esdevenint. No obstant, trobem tres moments diferenciats:

Avaluació continuada:


Es realitza mitjançant el seguiment i revisió de les diferents activitats planificades per determinar el seu grau d’acompliment a partir dels seus corresponents criteris. Aquesta la realitza la persona responsable, que s’indica en cada fitxa de les activitats, en el moment de la finalització de l’activitat.


Avaluació anual:


A l'inici de curs els objectius temporitzats per aquell període s’incorporaran la Programació General Anual de Centre (PGAC). En finalitzar el període escolar, l’equip directiu, mitjançant la Memòria Anual, farà el seguiment i recull de les evidències de l’assoliment dels objectius.

Aquesta tasca es troba liderada per la comissió digital, que aprofitarà per revisar els objectius establerts per al present i vinent curs, tot determinant la modificació, si fos necessari.

Avaluació final:


Quan l’EDC està arribant al final de la seva planificació, que s’ha temportizat a un termini de diversos cursos, es recullen totes les avaluacions anuals per tal de prendre una decisió en el sí de l’equip directiu. Actualitzar-la, per tant, plantejar-se una nova diagnosi i iniciar un nou pla o modificar l’existent amb les dades que es disposen.